Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) ne-a transmis astazi, 18 februarie 2016, pozitia si propunerile comunitatii bancare din Romania, inaintate autoritatilor romane si organismelor internationale referitoare la Proiectul de Lege privind darea in plata.

"Comunitatea bancara solicita Parlamentului Romaniei asigurarea unui dialog real si constructiv in vederea aducerii Legii la o forma care sa corespunda cadrului legislativ existent, recomandarilor Administratiei Prezidentiale cuprinse in cererea de reexaminare, avizului Bancii Centrale Europene si a pozitiei exprimata de Comisia Europeana.

De asemenea, comunitatea bancara din Romania considera ca se impune devansarea termenului de intrare in vigoare a Legii 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Avantajul major al legii privind procedura insolventei persoanelor fizice fata de legea privind darea in plata este ca dupa insolventa debitorul persoana fizica de buna credinta poate ramane in posesia bunului imobil care este adus in garantie, pe cand darea in plata inseamna pierderea locuintei de familie/ terenului."


Mai jos puteti vedea amendamentele inaintate de catre ARB – CPBR privind Legea darii in plata, iar in atasasament puteti citi adresa trimisa catre Senatul Parlamentului Romaniei - Senat.

Nr Reglementarea din proiectul de Lege Propunere de redactare legislativa Referinta din Cererea de reexaminare
1.
Art. 1. - (1) Prezenta lege se aplica raporturilor juridice dintre persoanele fizice si institutiile de , institutiile financiare nebancare sau cesionarii creantelor detinute asupra persoanelor fizice. Art. 1 - (1) Prezenta lege se aplica raporturilor juridice dintre persoanele fizice consumatori [1] si institutiile de , institutiile financiare nebancare sau cesionarii creantelor detinute asupra consumatorilor rezultate din contractele de incheiate dupa data intrarii in vigoare a acestei legi. (2) Consumatori sunt persoanele definite de art. 7 din OUG 50/2010 privind contractele de pentru consumatori. Punctul 2 (pag. 3 - 4)
2.
N/A Art. 1 – (4) Prezenta lege nu se aplica contractelor de referitoare la acordate conform unor acte normative instituind programe guvernamentale speciale, inclusiv programul "Prima Casa". Punctul 3 (pag. 6)
3.
Art. 2. - Dispozitiile prezentei legi se coroboreaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, precum si cu celelalte dispozitii legale in vigoare. Art. 2 - Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile din OUG 99/2006 privind institutiile de si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare ale Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, ale Legii nr. 151/2015 privind insolventa persoanelor fizice, precum si cu celelalte dispozitii legale in vigoare. Punctul 1 (pag. 2)
4.
Art. 3 – Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, consumatorul are dreptul sa stinga creditul ipotecar prin transmiterea catre creditor a dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat in favoarea creditorului, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta lege. Art. 3 – Prin derogare de la dispozitiile art. 1492 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, consumatorul are dreptul sa stinga creditul ipotecar prin transmiterea catre creditor a dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat in favoarea creditorului, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta lege. Punctul 2 (pag. 4)
5.
Art. 4. - (1) Pentru stingerea creantei izvorand dintr-un contract de si a accesoriilor sale prin dare in plata trebuie indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:a) creditorul si debitorul fac parte din categoriile prevazute in cuprinsul art. 1 alin. (1), astfel cum sunt acestea definite de legislatia speciala;b)intre parti sau, dupa caz, intre antecesorii partilor, s-a incheiat un contract de credit;c) bunul oferit in plata este un bun imobil ipotecat in favoarea creditorului in vederea garantarii executarii obligatiilor asumate prin contractul de . Art. 4 - (1) Pentru stingerea creantei izvorand dintr-un contract de si a accesoriilor sale prin dare in plata trebuie indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: (a)creditorul si consumatorul fac parte din categoriile prevazute in cuprinsul art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislatia speciala;(b)intre parti sau, dupa caz, intre antecesorii partilor s-a incheiat un contract de avand ca scop achizitia sau constructia unui imobil cu destinatia de locuinta a consumatorului care are calitatea de debitor principal in contractul de respectiv [2];(c)obligatiile aferente creditului contractat de catre consumator de la creditor sa fie garantate cu o ipoteca imobiliara (e.g. ipotecar, de investii imobiliare); (d)consumatorul se afla in stare de insolventa in sensul Legii 151/2015, insa nu a depus o cerere in acest sens si nu are alti creditori; sau alternativconsumatorul nu se afla in stare de insolventa in sensul Legii 151/2015, acesta confruntandu-se cu dificultati financiare severe sens in care obligatia lunara de plata aferenta creditului respectiv depaseste [a se stabili de catre autoritatea competenta cu supravegherea prudentiala un prag coerent care sa determine aplicarea acestei masuri de protectie pentru persoanele care sunt in nevoie]% din media veniturilor lunare cumulate ale consumatorului si ale co-debitorilor din ultimele 6 luni si venitul liber de datorii bancare al consumatorului, respectiv al co-debitorilor, nu depaseste [a se indica de catre autoritatile competente (autoritatile in domeniul protectiei sociale) un prag - de exemplu prin referire la un cuantum de salarii minime pe economie libere de datorii bancare - care sa permita aplicarea acestei masuri catre categorii de persoane care trebuie sa beneficieze de protectie si nu in favoarea persoanelor cu venituri libere consistente];(e)consumatorul nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 4 din Legea 151/2015 si nu a mai beneficiat de prevederile prezentei legi si/sau ale Legii 151/2015 in ultimii 5 ani, criteriu aplicabil in ambele situatii prevazute de lit. d de mai sus; (f)bunul imobil este locuinta familiei consumatorului debitor sau garant ipotecar;(g)bunul imobil nu se afla intr-o stare fizica improprie scopului pentru care a fost achizitionat/construit, inclusiv la data incheierii actului de dare in plata si poate fi predat creditorului la data incheierii actului de dare in plata, respectiv la data hotararii prin care se admite darea in plata;(h)bunul imobil este liber de sarcini sau orice alte drepturi in favoarea unor terti (inclusiv inchirieri, comodate sau dezmembraminte ale dreptului de proprietate), masuri asiguratorii si litigii cu exceptia ipotecii instituite pentru garantarea creditului in legatura cu care se intentioneaza darea in plata; (i)consumatorul nu dispune de alte bunuri urmaribile; si(j)consumatorul nu a determinat sau inlesnit prin orice mijloace starea de dificultate financiara cu intentie sau din culpa grava, inclusiv prin orice acte sau operatiuni realizate in frauda creditorilor sai. Punctul 1 (pag. 4)Punctul 2 (pag. 4 - 6)Punctul 3 (pag. 6 - 7)
6.
N/A Art. 4 - (3) Creditorul nu poate fi obligat la darea in plata in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 (1) de mai sus. In cazul darii in plata cu acordul creditorului, partile pot agrea orice derogare de la cerintele de mai sus, in conditiile legii. Punctul 1 (pag. 4)Punctul 2 (pag. 4 - 6)Punctul 3 (pag. 6 - 7)
7.
Art. 5. - (1) In vederea aplicarii prezentei legi, debitorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care il informeaza ca a decis sa ii transmita dreptul de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de ipotecar, detaliind si conditiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4. Art. 5 - (1) In vederea aplicarii prezentei legi, consumatorul notifica optiunea sa privind darea in plata prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui avocat sau al unui notar public. In cazul in care consumatorul opteaza pentru obligarea creditorului la darea in plata, acesta va trebui sa justifice in cadrul notificarii si prin anexarea de documente justificative indeplinirea tuturor conditiilor de mai sus. Punctul 2 (pag. 4 - 6)Punctul 3 (pag. 6 - 7)
8.
Art. 5 - (3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilita la un termen mai scurt de 15 zile libere, perioada in care se suspenda orice plata catre creditor, precum si orice procedura judiciara sau extrajudiciara demarata de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia indreptata impotriva debitorului sau a bunurilor acestuia. Art. 5 - (3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilita la un termen mai scurt de 30 de zile>libere perioada in care se suspenda orice plata catre creditor in legatura cu contractul de in cauza,>precum si orice procedura judiciara sau extrajudiciara demarata de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia indreptata impotriva consumatorului>sau a bunurilor acestuia. Punctul 3, paragraful 2 (pag. 6)
9.
N/A Art. 5 – (6) Daca actul de dare in plata nu poate fi incheiat din motive neimputabile creditorului, efectele notificarii inceteaza de plin drept din ziua imediat urmatoare ultimei date mentionate in notificarea de la alin. (2) de mai sus. Preambul (pag. 2) - Corelarea cu Codul civil
10.N/A Art. 5 – (7) Daca actul de dare in plata nu este incheiat la niciuna dintre datele mentionate in notificarea de la alin. (2) de mai sus, consumatorul are dreptul de a introduce actiunea prevazuta la art. 8 de mai jos in termen de 30 de zile de la ultima din aceste date. In caz contrar, efectele notificarii inceteaza de plin drept din ziua imediat urmatoare expirarii acestui termen. Punctul 1 (pag. 2 – 4)
11.

Art. 5 – (8) Toti creditorii raporteaza darile in plata efectuate catre Ministerul de Finante, care va emite norme metodologice in aplicarea legii. Punctul 3 (pag. 6 – 7) [3]
12.
Art. 6. - (1) De la data comunicarii notificarii prevazute la art. 5, se stinge dreptul creditorului de a se indrepta impotriva codebitorilor, precum si impotriva garantilor personali sau ipotecari. Art. 6 - (1) De la data primirii notificarii prevazute la art. 5 se suspenda dreptul creditorului de a se indrepta impotriva codebitorilor, precum si impotriva garantilor personali sau ipotecari. Puncul 1, paragraful 3 (pag. 3)
13.Art. 6 - (3) Demersurile prevazute la art. 5 si art. 7-9 pot fi intreprinse si de codebitori, precum si de garantii personali sau ipotecari ai debitorului principal. Art. 6 - (3) se elimina cu renumerotarea corespunzatoare a alineatelor din art. 6. Punctul 1 (pag. 3)
14.
N/A Art. 7 se elimina [4]. Punctul 1 (pag. 2 – 4) inclusiv referirea la degrevarea instantelor de judecata si, respectiv, calificarea actiunilor partilor in instanta
15.Art. 8. - (1) In situatia in care creditorul nu se conformeaza dispozitiilor prevazute de prezenta lege, debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor. Art. 8 - (1) In ipoteza in care consumatorul a optat pentru obligarea creditorului la dare in plata cu respectarea cerintelor art. 4 alin (1) si a art. 5 alin. (1) si creditorul refuza in mod nejustificat transferul bunului in schimbul stingerii datoriei, consumatorul se poate adresa instantei de judecata solicitand pronuntarea unei hotarari in acest sens. Punctul 1 (pag. 1 - 2)
16.Art. 8 - (2) Cererea se judeca de urgenta, in termen de 10 zile de la inregistrare, cu citarea partilor, de catre judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza debitorul. Art. 8 - (2) Cererea se judeca de urgenta, cu citarea partilor, de catre instanta competenta material potrivit art. 94 - 97 Cod de procedura civila in circumscriptia careia domicilizaza consumatorul. Punctul 1, paragraful 2 (pag. 2) - corelarea cu prevederile Codului de procedura civila
17.Art. 9. - Hotararea pronuntata potrivit prevederilor art. 8 poate fi atacata cu apel, in termen de 7 zile de la pronuntare. Art. 9 - Hotararea pronuntata potrivit prevederilor art. 8 poate fi atacata cu apel, in termen de 7 zile de la comunicare. Punctul 1, paragraful 2 (pag. 2) - corelarea cu prevederile Codului de procedura civila
18.N/A [De reflectat sursa normei - masura de implementare a Directivei 2014/17/UE sau nu] Punctul 4 (pag. 7 - 8)

Comentarii cu privire la alte propuneri de modificare a Legii
19.

Art. 8 - (5) Dreptul de a cere instantei sa constate stingerea datoriilor invocate din contractele de apartine si consumatorului care a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat indiferent de titularul creantei, de stadiul in care se afla ori de forma executarii silite care se continua contra debitorului Propunerea incalca principiul neretroactivitatii si nu defineste in niciun fel situatiile de aplicare. Orice prevederi ale legii se pot aplica strict pentru viitor.

Nota:
  1. Peste tot in cuprinsul legii termenii "persoana fizica" si/sau "debitor" se vor inlocui cu "consumator".
  2. Peste tot in cuprinsul Legii referirile la "credit" si/sau "contract de credit" se vor considera a face referire la acest tip de contracte de .
  3. In privinta similitudinii de efecte cu procedura din Legea 151/2015 dat fiind ca procedura insolventei persoanelor fizice este publica, informatia fiind disponibila tuturor creditorilor, este necesara reglementarea unei cerinte de publicare in privinta numarului de cazuri in care darea in plata este solicitata; o atare prevedere transparentizeaza si asigura un mecanism de verificare a aplicabilitatii si eficacitatii Legii, inclusiv din perspectiva cerintei din Cererea de reexaminare de a se face o analiza bugetara si economica a Legii.
  4. Eliminarea art. 7 din Lege se va face cu renumerotarea corespunzatoare a articolelor urmatoare si eliminarea tuturor prevederilor referitoare la contestatie (ex.: art. 6 alin. (2)). Pentru evitarea oricarui dubiu, referintele din tabel la articolele din Lege iau in considerare numerotarea din Lege in forma initiala.
Sursa: Comunicat de presa ARB-CPBR