Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) face urmatoarele precizari cu privire la activitatea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Financiar Nonbancar (SAL-Fin) si cu privire la selectia conciliatorilor SAL-Fin:

1. Conciliatorii SAL-Fin au fost desemnati in baza prevederilor Regulamentului nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Financiar Nonbancar (SAL-Fin), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 19 mai 2016, activitatea acestora defasurandu-se independent, respectand cadrul legal aferent. Acest Regulament a fost adoptat cu respectarea prevederilor legale privind transparenta decizionala la nivelul A.S.F., in urma dezbaterilor in grupurile de lucru existente la nivelul institutiei, dar si a consultarii publice;

2. Criteriile privind experienta si/sau pregatirea in domeniul asigurarilor a avocatilor/ mediatorilor au fost verificate de catre Colegiul de Coordonare al SAL-Fin, iar in cazul cursurilor de conciliator, si de catre Institutul de Studii Financiare – ISF, in cadrul examinarii/evaluarii, prin solicitarea de contracte de asistenta juridica sau portofoliu de lucrari, dupa caz. Astfel, nu au existat cazuri in care sa fie admisi conciliatori care nu au putut dovedi competente aferente experientei formale sau informale/non-formale sau a pregatirii profesionale anterioare. Precizam faptul ca aceste profesii liberale isi dezvolta propriul cod de etica si buna practica. In cazul SAL-FIN, Corpul Conciliatorilor are acest rol, eventualele practici incorecte sau conflicte de interese semnalate in activitatea conciliatorilor fiind dezbatute de acest for si supuse atentiei Colegiului de Coordonare pentru eventuale masuri;

3. SAL-Fin a transmis celor interesati clarificari privind calitatea in care persoanele fizice sau juridice pot reprezenta/asista consumatorii in relatia cu SAL-Fin. Astfel, in concordanta cu prevederile Regulamentului nr. 4/2016, a fost clarificat aspectul privind calitatea de comerciant a persoanelor juridice care au incheiat contracte de cesiune de creanta cu consumatorii. Pe cale de consecinta, si in acord cu prevederile legislatiei in vigoare, SAL-Fin nu solutioneaza litigii intre comercianti. Persoanele fizice si/sau juridice pot reprezenta/ asista consumatorii in cadrul procedurilor SAL-Fin doar in masura in care reprezinta interesul direct al consumatorului si nu interese comerciale sau de alta natura;

4. Conciliatorii SAL-Fin nu au ca atributii admiterea sau respingerea cererilor consumatorilor. Conciliatorii SAL-Fin sunt desemnati de catre consumatori, acestia avand la dispozitie Registrul conciliatorilor publicat pe pagina oficiala www.salfin.ro. In procedura cu impunere de solutie, partile convin de comun acord cu privire la persoana conciliatorului sau cu privire la comisia de conciliere care este constituita dintr-un conciliator desemnat de catre consumator, unul desemnat de comerciant si unul desemnat de Colegiul de coordonare printr-un algoritm public.
Precizam ca un consumator sau un comerciant nu se poate adresa direct conciliatorului pentru solutionarea unei cereri. Comunicarile se fac de catre SAL-Fin, iar dupa ce conciliatorul a primit dosarul cu cererea consumatorului, comunicarile, precum si orice discutie legata de conciliere, sunt facute catre toate partile implicate, inclusiv reprezentatul SAL-Fin din cadrul Secretariatului tehnic;

5. Procedurile SAL-Fin, publicate pe pagina web www.salfin.ro, prevad termene de 60 de zile (pentru procedura cu propunere solutie) respectiv 90 de zile (pentru procedura cu impunere), fata de termenele de 90 de zile prevazute de directiva europeana si OUG aferente. Cel mai lung termen, in care comerciantul este obligat sa raspunda solicitarii venite din partea SAL-Fin, este de 15 zile si nu s-au inregistrat cazuri in care acest termen sa fie depasit. Asa cum reiese si din Raportul SAL-Fin si al Colegiului de coordonare pentru anul 2016, publicat pe pagina oficiala, in luna februarie 2017, durata medie a procedurilor nu depaseste 49 de zile (exista un numar insemnat de cereri solutionate intr-un interval cuprins intre 7 si 30 de zile).
Subliniem faptul ca Entitatea de Solutionare a Litigiilor din domeniul Financiar Nonbancar functioneaza in cadrul ASF, dar conducerea acesteia este asigurata de catre Colegiul de Coordonare format din 5 membri dintre care 2 sunt nominalizati din partea A.S.F., unul din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (A.N.P.C.) si 2 din partea asociatiilor pietei financiare nonbancare si a asociatiilor de consumatori.

Conciliatorii SAL-Fin sunt persoane fizice care indeplinesc toate conditiile prevazute de articolul 13 al Regulamentului ASF nr. 4/2016, enuntat mai sus. Daca sunt/au fost angajati ai comerciantului, parte in litigiu, conciliatorii au obligatia sa se abtina de la solutionarea cererii in care au fost desemnati de catre consumator. Prin urmare, nu a existat niciun caz solutionat prin intermediul SAL-Fin in care un conciliator sa fie salariat sau sa fi fost remunerat direct sau indirect de catre acesta. Mai mult decat atat, consumatorul are la dispozitie toate informatiile necesare pentru a decide daca doreste sau nu sa fie reprezentat de catre un conciliator care lucreaza in domeniu, avand posibilitatea sa sesizeze orice fel de abatere pe care o constanta in cadrul solutionarii. Eventualele probleme cu conciliatorii sunt judecate de plenul concilatorilor, care reprezinta corpul expertilor, independenti de ASF, care delibereaza asupra problemelor.

Pana la aceasta data, nu au existat contestatii privind impartialitatea conciliatorilor in cadrul procedurilor solutionate. Hotararile si incheierile date de catre conciliatorii SAL-Fin au fost acceptate de parti in proportie de peste 99%, existand doar o singura hotarare atacata pe rolul instantelor judecatoresti. Rezultatele la zi ale activitatii SAL Fin se prezinta astfel: cereri primite 120, numar cereri de conciliere acceptate 98, aflate in proces de conciliere 16, solutionate 75, contestatii 1 (una).
Facem precizarea ca, dupa un an de functionare, modificarea/completarea Regulamentului SAL-Fin se va afla pe ordinea de zi a Colegiului de coordonare, iar modificarile vor fi dezbatute in spatiul public, orice persoana interesata putand participa la acest proces.

Extras prevederi Regulament nr. 4 /2016:

Art. 12. - Poate fi conciliator si inscrisa in Registrul conciliatorilor al SAL-FIN persoana fizica care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitate deplina de exercitiu;
b) a absolvit studii superioare de lunga durata, atestate cu diploma de licenta;
c) dispune de o buna reputatie;
d) are pregatire profesionala si experienta in solutionarea alternativa a litigiilor;
e) are experienta profesionala adecvata in domeniul in care A.S.F. are competente pentru exercitarea responsabilitatilor incredintate de minimum 4 ani sau a desfasurat activitati specifice in cadrul A.S.F.;
f) nu are fapte inscrise in cazierul fiscal si judiciar;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru infractiuni contra patrimoniului, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau pentru alte infractiuni, pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoarea de 3 ani sau mai mare;
h) nu a fost sanctionata de catre A.S.F. in ultimii 3 ani conform legislatiei incidente;
i) a completat cererea de inscriere elaborata de Colegiul de coordonare;
j) a fost declarata eligibila de catre Colegiul de coordonare.


Art. 13. - (1) Conciliatorii inscrisi in Registrul conciliatorilor sunt obligati sa informeze SAL-FIN in termen de 10 zile, prin intermediul membrului coordonator, cu privire la interventia oricarui eveniment de natura sa afecteze indeplinirea uneia dintre conditiile mentionate la art. 12.
(2) Conciliatorii trebuie sa fie independenti fata de partile in litigiu, respectiv sa nu fie remunerati direct sau indirect de catre acestea, la momentul desemnarii, precum si sa nu se afle intr-o cauza de incompatibilitate sau conflict de interese cu partile in litigiul in care au fost desemnati.
(3) Este incompatibil cu solutionarea unui anumit litigiu, indiferent de procedura aleasa, conciliatorul care:
a) a pronuntat o hotarare prin care s-a solutionat un alt litigiu dintre cele doua parti;
b) a fost martor, expert, arbitru, procuror, judecator, avocat, magistrat, asistent, mediator intr-un litigiu purtat intre cele doua parti sau a desfasurat activitatea in ultimii 2 ani in cadrul comerciantului/profesionistului parte in litigiu;
c) el, sotul, rudele sau afinii pana la gradul II inclusiv au fost remunerati de una dintre parti;
d) este ruda sau afin pana la gradul II inclusiv cu consumatorul parte in litigiu;
e) el, sotul sau, rudele sau afinii sai pana la gradul II inclusiv sunt asociati sau membri in organele de conducere executiva a comerciantului.


Sursa: ASF