Regulament nr. 6 din 31.oct.2018
Monitorul Oficial, Partea I 950 9.noi.2018
Intrare in vigoare la 9.noi.2018
Regulamentul nr. 6/2018 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare


Avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 45 alin. (1), art. 61 si art. 1734 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1 alin. (1) si ale art. 43 si 44 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 62 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica, cu modificarile ulterioare, Recomandarile Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) privind creditarea in valuta (CERS/2011/1), recomandarile rezultate ca urmare a Programului de evaluare a sectorului financiar din Romania realizat in perioada 2017-2018 de catre Fondul Monetar International si Banca Mondiala, precum si Recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala nr. R/4/2018 privind implementarea instrumentelor macroprudentiale pentru indeplinirea obiectivelor intermediare cuprinse in Cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudentiale a Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala, in temeiul dispozitiilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 93/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 127/2011, cu modificarile ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste, pentru scopul mentinerii stabilitatii financiare, unele conditii de acordare si derulare a creditelor pe teritoriul Romaniei destinate persoanelor fizice si entitatilor nefinanciare si se aplica urmatoarelor categorii de entitati, denumite in continuare imprumutatori:
a) institutiilor de credit persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor de credit, persoane juridice straine;
b) institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor financiare straine, inscrise in Registrul general;
c) institutiilor de plata persoane juridice romane; precum si
d) institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice romane.
"

2. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dispozitiile art. 6 alin. (2) nu se aplica urmatoarelor categorii de imprumutatori:
a) institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor financiare straine, inscrise numai in Registrul general;
b) institutiilor de plata persoane juridice romane si institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice romane.
"

3. La articolul 3, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) grad total de indatorare - indicator ce reflecta indatorarea totala a unui debitor, determinat potrivit art. 13."

4. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In scopul dovedirii conformarii cu cerintele aplicabile impuse de prezentul regulament, imprumutatorii transmit Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere reglementarile proprii, in limba romana, atat in format electronic, cat si pe suport hartie, insotite de hotararea organului statutar competent care le-a aprobat si de o fundamentare a acestora."

5. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Imprumutatorii realizeaza informarea prevazuta la art. 7 alin. (1) si, dupa caz, la alin. (2) particularizat pentru fiecare solicitare de credit, astfel incat sa fie posibila compararea nivelului obligatiei de plata periodice aferente finantarii solicitate determinat cu luarea in considerare a cursului de schimb valutar si a ratei dobanzii de la data realizarii informarii cu nivelul obligatiei de plata periodice estimat potrivit art. 7 alin. (1), respectiv alin. (2)."

6. La articolul 12 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) categoriile de venituri considerate eligibile de catre imprumutator, diferentiate pe categorii de clientela, precum si coeficientii de ajustare aferenti in functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanenta ale acestora; coeficientii de ajustare nu se aplica veniturilor de natura salariala aferente contractelor pe durata nedeterminata;".

7. La articolul 12 alineatul (1), litera e) se abroga.

8. La articolul 12 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferentiate pe categoriile de clientela, pe destinatia creditului (de exemplu, credit de consum, credit pentru imobiliare), pe tipul creditului (defalcat in functie de moneda de exprimare sau, dupa caz, de indexare, de tipul dobanzii, respectiv fixa ori variabila, de termenul de acordare a creditului si de comportamentul clientului in legatura cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garantiei);".

9. La articolul 12 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) metodologia de reconsiderare periodica a coeficientilor de ajustare a veniturilor eligibile si nivelurilor maxime admise pentru gradul total de indatorare, in vederea asigurarii acuratetei acestora pe o baza continua."

10. La articolul 12, alineatele (2) si (3) se abroga.

11. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Gradul total de indatorare se determina ca pondere a obligatiilor lunare totale de plata decurgand din credite sau alte finantari rambursabile in veniturile nete lunare luate in considerare, respectiv veniturile din care s-au dedus obligatiile fiscale.
(2) Pentru determinarea gradului total de indatorare potrivit dispozitiilor alin. (1), in cazul obligatiilor de plata decurgand dintr-o facilitate de creditare de tip revolving, suma luata in considerare de imprumutator nu poate fi mai mica de 3% din plafonul facilitatii de creditare acordate si se stabileste de imprumutator in reglementarile proprii.
(3) Gradul total de indatorare, calculat potrivit prezentului articol, nu este influentat de impactul mentionat la art. 7.
"

12. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - (1) La acordarea unui credit, nivelul maxim al gradului total de indatorare stabilit potrivit art. 12 alin. (1) lit. f) nu poate depasi 40%.
(2) In cazul persoanelor care nu detin si nu au detinut in proprietate niciun imobil cu destinatie locativa, prin exceptie de la prevederile alin. (1), la acordarea primului credit pentru imobiliare contractat in scopul achizitionarii unui imobil ce urmeaza sa fie locuit de debitor, nivelul maxim al gradului total de indatorare nu poate depasi 45%.
(3) Fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (1), la acordarea unui credit in valuta sau indexat la cursul unei valute unei persoane neacoperite in mod natural la riscul valutar, imprumutatorii se asigura ca ponderea obligatiilor lunare de plata decurgand din credite sau alte finantari rambursabile in valuta sau indexate la cursul unei valute in veniturile nete lunare luate in considerare, respectiv veniturile din care s-au dedus obligatiile fiscale, nu depaseste 20%, cu exceptia acordarii primului credit pentru imobiliare, contractat in scopul achizitionarii unui imobil ce urmeaza sa fie locuit de debitor unei persoane care nu detine si nu a detinut in proprietate niciun imobil cu destinatie locativa, cand ponderea la care se face referire in prezentul alineat nu poate depasi 25%.
"

13. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 19, imprumutatorii pot depasi nivelul maxim al gradului total de indatorare in cazul:
a) creditelor de consum nou-acordate in fiecare trimestru, in limita a maximum 15% din volumul creditelor de consum acordate de imprumutator in trimestrul anterior;
b) creditelor pentru imobiliare nou-acordate in fiecare trimestru, in limita a maximum 15% din volumul creditelor pentru imobiliare acordate de imprumutator in trimestrul anterior.
(2) Exceptia prevazuta la alin. (1) nu se aplica in cazul creditelor a caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 250.000 euro.
(3) Imprumutatorii pot utiliza exceptia prevazuta la alin. (1) numai in relatie cu categoria de debitori pentru care pot face dovada, pe baza datelor istorice din portofoliul de creditare propriu, ca nivelul suficient al veniturilor de care acestia dispun asigura premisele pentru administrarea adecvata a riscului de nerambursare la nivelul portofoliului de credite de consum, respectiv al celui de credite pentru imobiliare; in sensul prezentului alineat, un nivel suficient al veniturilor nu poate fi mai mic decat salariul mediu net pe economie.
(4) Imprumutatorii pastreaza o evidenta corespunzatoare pentru a putea dovedi indeplinirea cerintelor prevazute in prezentul articol.
(5) Imprumutatorii raporteaza trimestrial Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere volumul creditelor nou- acordate potrivit prezentului articol prin intermediul formularului prevazut in anexa la prezentul regulament, semnat de conducatorii institutiei. Formularul de raportare se transmite Bancii Nationale a Romaniei in termen de 25 de zile de la incheierea trimestrului pentru care se intocmeste raportarea.
(6) Daca, din informatiile de care dispune, rezulta ca utilizarea exceptiei prevazute la alin. (1) aduce atingere unei administrari adecvate a riscului de nerambursare, Banca Nationala a Romaniei - Directia supraveghere poate impune imprumutatorului in cauza incetarea utilizarii exceptiei.
"

14. La articolul 22, alineatul (2) se abroga.

Art. II. - (1) Imprumutatorii se conformeaza dispozitiilor prezentului regulament incepand cu data de 1 ianuarie 2019.
(2) Imprumutatorii prevazuti la art. 1 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul regulament, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) al aceluiasi articol, transmit pana la data prevazuta la alin. (1) Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere modificarile reglementarilor proprii realizate in scopul conformarii prevederilor prezentului regulament.
(3) Imprumutatorii solutioneaza solicitarile de creditare formulate pana la data prevazuta la alin. (1) conform normelor proprii aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.

Art. III. - Nivelul maxim al gradului total de indatorare prevazut la art. 19 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul regulament, nu se aplica creditelor acordate exclusiv in scopul rambursarii datoriilor aferente creditelor contractate anterior intrarii in vigoare a prezentului regulament.

Sursa: BNR